TICKET BAI Se atrasa el plazo de implantación obligatoria

Hacienda Foral de Bizkaia ampliará los plazos para implantar el sistema de facturación electrónica Ticket Bai.

La entrada obligatoria se hará de forma escalonada durante los dos próximos años, comenzando por los contribuyentes que presentan menos dificultades de adaptación, y en este periodo se mantendrán los incentivos a la implantación voluntaria.

Las pequeñas y medianas empresas, las microempresas los trabajadores autónomos, las cooperativas de reducida dimensión o las entidades sin ánimo de lucro se irán incorporando progresivamente en ventanas que se abrirán cada seis meses.

Plazos implantación:

  • 1 de enero 2024: Grandes Empresa
  • 1 julio 2024: Actividades industriales, fabriles de construcción y de transporte.
  • 1 enero de 2025: Empresas de comercio, hostelería e imagen personal.
  • 1 julio de 2025: Autónomos de comercio, hostelería e imagen personal
  • 1 enero 2026: Entidades sin ánimo de lucro, educación, agricultura, pesca y servicios culturales.

Beneficios fiscales:

Se extiende a 2024 y 2025 la posibilidad de aplicar en la cuota de IRPF o Impuesto sobre Sociedades la deducción del 30% de los gastos derivados de la implantación

Los que se vayan incorporando voluntariamente, disfrutarán, con carácter general, de una compensación del 10% en el IRPF o en el Impuesto sobre Sociedades.

Exoneración:

No tendrán que implantar Ticket Bai los contribuyentes que estén cerca de la edad de jubilación cuando los costes de derivados de la adaptación no sean proporcionados al tiempo que les reste para el fin de su actividad económica.

 

 

 

Bizkaiko Foru Ogasunak Ticket Bai fakturazio elektronikoko sistema ezartzeko epeak luzatuko ditu.

Derrigorrezko sarrera mailaka egingo da hurrengo bi urteetan, egokitzeko zailtasun gutxien duten zergadunetatik hasita, eta aldi horretan borondatezko ezarpenerako pizgarriak mantenduko dira.

Enpresa txiki eta ertainak, mikroenpresak, langile autonomoak, kooperatiba txikiak edo irabazi-asmorik gabeko erakundeak pixkanaka sartzen joango dira sei hilean behin irekiko diren leihoetan.

Ezartzeko epeak:

  • 2024ko urtarrilaren 1a: Enpresa Handiak
  • 2024ko uztailaren 1a: Industria-, eraikuntza- eta garraio-jarduerak.
  • 2025eko urtarrilaren 1a: Merkataritza, ostalaritza eta irudi pertsonaleko enpresak.
  • 2025eko uztailaren 1a: Merkataritzako, ostalaritzako eta irudi pertsonaleko autonomoak.
  • 2026ko urtarrilaren 1a: Irabazi-asmorik gabeko erakundeak, hezkuntza, nekazaritza, arrantza eta kultura-zerbitzuak.

Zerga-onurak:

2024ra eta 2025era zabaltzen da PFEZaren kuotan edo sozietateen gaineko zergan ezarpenaren ondoriozko gastuen % 30eko kenkaria aplikatzeko aukera.

 

Borondatez sartzen direnek, oro har, % 10eko konpentsazioa izango dute PFEZn edo Sozietateen gaineko Zergan.

Salbuestea:

Erretiro-adinetik gertu dauden zergadunek ez dute Ticket Bai ezarri beharko, egokitzapenaren ondoriozko kostuak jarduera ekonomikoa amaitzeko geratzen zaien denboraren araberakoak ez direnean.

Idiomas
Scroll al inicio